អភិបាលរាជធានីបើកកិច្ចប្រជុំ គណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានី បន្ទាន់ទាំងយប់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ និងការពង្រឹង ភូមិដ្ឋានដែលបានបិទខ្ទប់។