ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃចន្ទទី១២ មេសាថា ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងកូវីដចំនួន ១៦៨.៩១២ នាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមមួយយប់ដោយវ៉ាប្រេស៊ីល
ក្លាយជាប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទី ២ នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះ។