ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃចន្ទទី១២មេសា បាននិយាយថា ខ្លួនពេញចិត្តនឹងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ Sinovacរបស់ចិនដែលខ្លួនកំពុងប្រើ បន្ទាប់ពីមន្រ្តីសុខាភិបាលកំពូលចិន
ម្នាក់បានទទួលស្គាល់ថា វ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួន ផ្តល់ការការពារទាបប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា។