ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទខ្ទប់ (Lockdown) ភូមិគោកតាចាន់ ភូមិខ្វៀន និងផ្សារភូមិភាគ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ៕

ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទខ្ទប់ (Lockdown) ភូមិគោកតាចាន់ ភូមិខ្វៀន និងផ្សារភូមិភាគ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular