ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទខ្ទប់ ផ្សារក្រោម និងផ្សារវត្តអធ្វារ ក្នុងក្រុងសៀមរាបដើម្បីទប់ស្កាត់ូវីដ៕