រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលថៃការពារគុណភាពវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩Sinovacរបស់ចិនក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា វ៉ាក់សាំងផលិតនៅចិន”មិនមានអត្រាការពារខ្ពស់ទល់នឹងវីរុស”។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular