មាន​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បាន​ទៅប្រើ​សេវា​នៅ​ទីតាំង​ធនាគារ ABA សាខា​ស្តា​ត​ចាស់