ក្រសួងសាធារណការ ជូនដំណឹងពីការរកឃើញមន្ដ្រីចំនួន៣នាក់មានជំងឹកូវីដ១៩៕