ក្រសួងសង្គមកិច្ចមួយទៀត ប្រកាសអំពីការរកឃើញមន្ត្រីខ្លួន ០១រូប មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩៕