សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៥ឆ្នាំដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។