ផ្លូវការ ៈសម្ដេចតេជោ សម្រេចបិទខ្ទប់ (Lockdown) នៅភ្នំពេញទាំងមូល និងតាខ្មៅ ចាប់ពីយប់នេះទៅ (១៤ថ្ងៃ)។