ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ប្រកាសទីតាំងលក់អង្ករអំឡុងពេលរាំងខ្ទប់រាជធានី

នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានប្រកាសទីតាំងលក់អង្ករអំឡុងពេលរាំងខ្ទប់រាជធានី ជាច្រើនកន្លែង ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular