កំពង់ធំប្រកាសពីរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ម្នាក់ទៀត ជាកម្មករសំណង់នៅភ្នំពេញ។កាលពីថ្ងៃ១២ ខែមេសា បុរសនេះបានលួចគេចចេញពីភ្នំពេញ ទៅកំពង់ធំ ៕