ស្ដ្រី​ម្នាក់​ជា​អាជីវករ​ផ្សារ​អូរ​ឬ​ស្សី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​មនុស្ស​១១​នាក់​នៅ​ឃុំ​វិហារ​សួ​គ៌​

ស្ដ្រី​ម្នាក់​ជា​អាជីវករ​ផ្សារ​អូរ​ឬ​ស្សី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​មនុស្ស​១១​នាក់​នៅ​ឃុំ​វិហារ​សួ​គ៌​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular