សូម​ស្តាប់​រដ្ឋាភិបាល​ផងៈ ខណៈ​នេះ​ជាង​បី​ពាន់​នាក់​កំពុង​ដេកពេទ្យ​ដោយសារ​កូ​វីដ​៕