​ដោយ​: អង្គរតូច / សៀមរាបៈ អាជ្ញាធរខេត្ត នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានប្រកាស​ជូនដំណឹង និង​ព្រមាន​ចាត់វិធានការ ចំពោះ​អាជីវក​រណា ដែល​លក់ ដូរ​ឡើងថ្លៃ ខុស​ប្រក្រតី​។​

​ការប្រកាស​ជូនដំណឹង ក៍​ដូចជា ចាត់វិធានការ​នេះ គឺជា​ការទប់ស្កាត់​មួយ ជៀសវាង​ការកើតឡើង ដូច​ព័ត៌មាន ដែល​លេច​ឮថា រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ខ្លះ រួមទាំង​ខេត្តសៀមរាប​ផង មានការ​លក់ដូរ​ឡើង ថ្លៃ​ជាង​មុន​។​