ភ្នំពេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចកែសម្រួលវិធានការថ្មីលើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការ បិទខ្ទប់(Lockdown )រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ និងបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ទូទាំងប្រទេស។

សូមអានសេចក្តីសម្រេច