ភ្នំពេញៈរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តហាម ឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្ត និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ។
សូមអានសេចក្តីសម្រេច