រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្ត និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា។