រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្ត និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្ត និងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular