រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្អាកការលក់ដូរនៅផ្សារដើមគបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករឆ្លងជំងឺកូវីដជាបន្ដបន្ទាប់។