ក្រសួងចំនួន ៥ បានត្រូវជ្រើសរើស ធ្វើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី២

ក្រសួងចំនួន ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា របស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានត្រូវជ្រើសរើស ជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី២ សម្រាប់ប្រភេទ Sinovax ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រសួងទាំង នោះ រួមមាន៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (MPWT), ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងផែនការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular