កន្ទុយរបស់ព្យុះ ស៊ូរីហ្គឺ ស្រូបខ្យល់ បក់ពីនិរតីខ្លាំង និងភ្លៀងច្រើន

ឥទ្ធិពលកន្ទុយរបស់ ព្យុះទីហ្វុងស៊ូរីហ្គឺ (SURIGAE) បានស្រូបទាញ ជ្រលង សម្ពាធទាប រុញមកពីសមុទ្រឥណ្ឌា ឱ្យបង្កើនឥទ្ធិពលបង្កឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អំឡុងថ្ងៃទី២២ និង ២៣ ខែមេសា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular