អាជ្ញាធរ ខណ្ឌ ច្បារអំពៅ បាន សហ ការជាមួយ មន្ទីរ ពេទ្យបង្អែក ខណ្ឌ បាន ដាក់ ទីតាំង យក សំណាកប្រជាពលរដ្ឋ រស់ នៅក្នុង ខ ណ្ឌ កុំ ឲ្យ លំបាក ក្នុង ការ ចូល ទៅកាន់ រាជធានី ភ្នំពេញ ដើម្បីយក សំណាក ៕