ភ្នំពេញៈខេត្តសីហនុ ថ្ងៃនេះ រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ៨៣នាក់ទៀត ។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាខេត្តនៅថ្ងៃទី៣០មេសា៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង