អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ចាម​សម្រេច​បិទ​ភូមិ​ចំនួន​១២ និង​ឃុំ​ចំនួន​បួន​