រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៦១នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ១៦៦នាក់ និងស្លាប់ ០២នាក់