រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បិទខ្ទប់ភូមិមួយ នៅស្រុកសំរោងទង ក្រោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩