​អភិបាល​រាជធានី ល្បាត​តាម​រថយន្ត នៅតាម​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់ ក្នុង​តំបន់​លឿងទុំ និង​តំបន់​ក្រហម ដើម្បី​ពិនិត្យ​ពី​ការអនុវត្ត វិធាន​ការបិទ​ខ្ទប់ កាត់ផ្តាច់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩