អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ ល្ងាចនេះបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺចំនួន ៣០៤នាក់ ដែលទើបរកឃើញថ្មី៕