​គយ​បញ្ជា​ឱ្យ​ការផ្អាក​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​ការនាំ​ចូល​និង​ព្យួរ​ការបំពេញ​បែបបទ​បញ្ចេញ​ទំនិញ​ពី​គយ​ចំពោះ​សាច់​បង្កក​និង​ទំនិញ​បង្កក​ដែលមាន​ហានិភ័យ​ផ្សេងទៀត​មកពី​ឥណ្ឌា​៕