នៅយប់ថ្ងៃទី២ខែឧសភានេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបញ្ជាក់តបថា«នឹងចាក់ជូនគ្រប់ៗគ្នាគ្រាន់តែមានមុនមានក្រោយព្រោះពេទ្យយើងមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍អស់ទេ។យើងនឹងចាក់ជូនបងប្អូននៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាលឱ្យរួចរាល់ក្នុងខែឧសភានិងមិថុនា២០២១នេះ។ពេលនេះកំពុងប្រម៉ូលផ្តុំការខិតខំចាក់នៅតំបន់ក្រហមឱ្យបានមុន»៕