​រដ្ឋបាល​រាជធានី បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ៥២៤ នាក់ ដែល​ទើប​រកឃើញ​ថ្មី​