​ការចុះបញ្ជី​គណបក្សនយោបាយ និង​បញ្ជី​បេក្ខជន ឈរឈ្មោះ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង​បូកគោ ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃ​ទី ៦-១០ ឧសភា​