ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បានប្រកាស​ឱ្យដឹង​ថ្ងៃទី​៣ ខែឧសភា​នេះ​ពី​តម្លៃ​អតិបរមា​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាម​ស្ថានីយ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទាំងអស់ សម្រាប់​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៦ ខែឧសភា ។​
​តម្លៃ ប្រេងសាំង​ធម្មតា ៣.៧៥០ រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​,​ប្រេងម៉ាស៊ូត ៣.៣០០ រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។​ប្រៀបធៀប​តម្លៃ កាលពី​ថ្ងៃទី​១៦-៣០ មេសា​គឺ សាំង​ធម្មតា​និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ឡើង ៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​៕