ខ្យល់មូសុង​និរតី​ចាប់ផ្តើម​បក់​មកលើ​កម្ពុជា​ជា​សញ្ញា​រដូវវស្សា​មកដល់​ហើយ​