រដ្ឋបាលខេត្ដព្រះសីហនុ ផ្អាកដំណើរការរោងចក្រចំនួន២ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ដោយមានកម្មករឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩