បន្លំខ្លួនជានគរបាល លួចដឹកជនជាតិចិន ចេញពីតំបន់ក្រហមត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន