​អ្នក​កំពង់ត្រាច ពីរ​នាក់​ម្តាយ​និង​កូន ត្រូវបាន​រកឃើញ​វិជ្ជមាន ជំងឺ​កូវ​ដ​១៩