យប់ថ្ងៃទី៤ខែឧសភានេះអាជ្ញាធររាជធានី បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ ៦១៣នាក់ ដែលទើបរកឃើញថ្មី៕