វិធានការមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្ត​នៅ​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​ផ្ទុះ​ការឆ្លង​រាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ​។សូមអានអត្ថបទ៕