ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណែនាំ អភិបាលរាជធានី ខេត្ត ឱ្យយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចមួយចំនួននៅពេល​បិទ​ខ្ទប់​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​ភូមិសាស្ត្រ​របស់ខ្លួន៕