ភ្នំពេញៈនៅយប់ថ្ងៃទី៤ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១នេះអាជ្ញាធររាជធានី បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ ៦១៣នាក់ ដែលទើបរកឃើញថ្មី៕

សូមអានបញ្ជីឈ្មោះ