សម្តេចរតេជោៈអភិបាល​រាជធានី ខេត្ត ត្រូវ​រឹតបន្តឹង​ការត្រួតពិនិត្យ និង​ការរៀបចំ​របៀបរៀបរយ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ នៅ​កន្លែង​មាន​ហានិភ័យ​មួយចំនួន​៕