ទោះបី​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​បិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី ពេញ និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​នៃ​ខេត្តកណ្តាល​ក្តី​ ​ក៏​បញ្ហា​បម្រាម​គោចរ​មិនត្រូវ​បញ្ចប់​ទេ​ដោយនៅ​រក្សា​ពី​ម៉ោង​២០(៨​យប់​)​ដល់​ម៉ោង​៣ ដដែល​។​នេះ​បើ​យោងតាម​ ​សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​ចាំបាច់​មួយចំនួន​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បន្ទាប់ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​បញ្ចប់​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល នៅ​ថ្ងៃទី​៤​ខែឧសភា​នេះ​។​

May 4, 2021

ទោះបី​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​បិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី ពេញ និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​នៃ​ខេត្តកណ្តាល​ក្តី​
​ក៏​បញ្ហា​បម្រាម​គោចរ​មិនត្រូវ​បញ្ចប់​ទេ​ដោយនៅ​រក្សា​ពី​ម៉ោង​២០(៨​យប់​)​ដល់​ម៉ោង​៣ ដដែល​។​នេះ​បើ​យោងតាម​
​សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពី​ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​វិធានការ​ចាំបាច់​មួយចំនួន​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បន្ទាប់ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​បញ្ចប់​ការបិទ​ខ្ទប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​ក្រុង​តាខ្មៅ​ខេត្តកណ្តាល នៅ​ថ្ងៃទី​៤​ខែឧសភា​នេះ​៕