ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបញ្ឈប់ការលក់ទំនិញក្នុងតំបន់ក្រហម ខណៈទីផ្សារអនឡាញបើកដំណើរការធម្មតា