អាជ្ញាធររាជធានីបង្ហាញផែនទីផ្លូវការបន្តបែងចែកតំបន់ក្រហម លឿងទុំ និងលឿង នៅភ្នំពេញ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ឧសភា៕