ភ្នំពេញៈអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលប្រកាសផ្លូវការពីបែងចែកតំបន់ក្រហម និងលឿង រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ឧសភា។

សូមអានខ្លឹមសារលំអិត