អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារណែនាំរោងចក្រស្ថិតនៅតំបន់លឿងដែលអាចបើកដំណើរការឡើងវិញត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់