ខ្យល់បោកបក់រលំដើមឈើសង្កត់ឡាន ម៉ូតូជិះបុកពីក្រោយ បាក់ជើញម្នាក់