ក្រុងតាខ្មៅ មាន «តំបន់ក្រហម» តែមួយគត់ ក្រៅពីនេះ «តំបន់លឿង» ទាំងអស់